420
    Skipper Sail Crew/Status Fleet / Division Yacht Club
1. Henry Welch 757 Spitzy Meares
420 /
2. Leopold Gordon 3550 Ada Gordon
420 /
3. Kate Swezey-Scandalios 1118 bianca pilcher
420 /
4. Mika Magnes 3350 Marina Dente
420 /
5. izadora meares 5041 giulio basilico
420 /
6. Noah Frank 7501
420 /
7. Mairéad Reitzel 1168 Brynn Johnsen
420 /
 


Opti
    Skipper Sail Crew/Status Fleet / Division Yacht Club
1. Penelope Gordon 17483
Opti / Blue
2. Ramona Pilger 7/5
Opti / Blue
3. Ryder Binnington 17309
Opti / Blue
4. Theo RIQUIER club 8
Opti / Blue
5. Costa Reverberi 20373
Opti / Blue
6. Anders Johnsen 7216
Opti / Blue
7. Connie Pilcher 6481
Opti / Blue
8. Julius Radino 11113
Opti / Blue
9. Josie Garrett 9/5
Opti / Blue
10. Nikita Troast 14239
Opti / Red
11. Curtis Mallory 1891
Opti / Red
12. Virginia Shah 14
Opti / Red
13. Bianca Pilcher 6481
Opti / Red
14. Braden Stallings 21952
Opti / White
15. Wylin Everitt 6025
Opti / White
 


Opti Green
    Skipper Sail Crew/Status Fleet / Division Yacht Club
1. Dalia Muresan 11437
Opti Green /