420
    Skipper Sail Crew/Status Fleet / Division Yacht Club
1. Oscar Berman #
-
Bianca Pilcher
420 / - - -
2. Marina Dente 8334/3350
-
Nikita Troast
420 / - - -
3. Mika Magnes 8334/73021
-

420 / - - -
4. Curtis Mallory 5651
-
Emmett Mallory
420 / - - -
5. Jack Persak 5651/0/3353
-
Ada Gordon
420 / - - -
 


Opti
    Skipper Sail Crew/Status Fleet / Division Yacht Club
1. Charlie Dillard 2/4
-

Opti / White - -
2. Wylin Everitt 20571/6025
-

Opti / White - -
3. Penelope Gordon 17483
-

Opti / Red - -
4. Chase Morris 17309
-

Opti / Blue - -
5. Connie Pilcher 6481
-

Opti / Blue - -
6. Julius Radino 11113/13307
-

Opti / Red - -
7. Costa Reverberi 20373
-

Opti / Blue - -
8. Theo Riquier 14659
-

Opti / Red - -
9. Braden Stallings 21952
-

Opti / Blue - -
10. Nikita Troast 14239
-

Opti / Red - -
 


Opti Green
    Skipper Sail Crew/Status Fleet / Division Yacht Club
1. Amalia Chiaramonte 7734
-

Opti Green / - - -
2. Drew Ficazzola 2112
-

Opti Green / - - -
3. Max Ficazzola 14874
-

Opti Green / - - -
4. Julian Forstmann 8
-

Opti Green / - - -
5. Finn Munro 5
-

Opti Green / - - -
6. Dalia Muresan 6862
-

Opti Green / - - -
7. Lucinda Persak 7
-

Opti Green / - - -
8. Will Riquier 1
-

Opti Green / - - -
9. Siobhan Sisk 20290
-

Opti Green / - - -