420
    Skipper Sail Crew/Status Fleet / Division Yacht Club
1. Henry Welch 757 Spitzy Meares
420 /
2. Leopold Gordon 3550 Ada Gordon
420 /
3. Kate Swezey-Scandalios 1118 bianca pilcher
420 /
4. Mika Magnes 3350 Marina Dente
420 /
5. izadora meares 5041 giulio basilico
420 /
6. Noah Frank 7501
420 /
7. Mairéad Reitzel 1168 Brynn Johnsen
420 /
 


Opti
    Skipper Sail Crew/Status Fleet / Division Yacht Club
1. Penelope Gordon 17483
Opti / Blue
2. Ramona Pilger 7/5
Opti / Blue
3. Ryder Binnington 17309
Opti / Blue
4. Theo RIQUIER club 8
Opti / Blue
5. Nikita Troast 14239
Opti / Red
6. Braden Stallings 21952
Opti / White
7. Costa Reverberi 20373
Opti / Blue
8. Anders Johnsen 7216
Opti / Blue
9. Connie Pilcher 6481
Opti / Blue
10. Julius Radino 11113
Opti / Blue
11. Wylin Everitt 6025
Opti / White
12. Josie Garrett 9/5
Opti / Blue
13. Curtis Mallory 1891
Opti / Red
14. Virginia Shah 14
Opti / Red
15. Bianca Pilcher 6481
Opti / Red
 


Opti Green
    Skipper Sail Crew/Status Fleet / Division Yacht Club
1. Dalia Muresan 11437
Opti Green /